Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře na webových stránkách www.czech-us.cz subjekt údajů uděluje v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Zákon o ochraně osobních údajů) následujícím správcům:

 • společnosti Czech-us Work and Travel s.r.o., IČO: 021 85 644, se sídlem a současně s adresou pro doručování Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215664, telefonní číslo: +420 211 221 501, adresa pro doručování elektronické pošty: wat@czech-us.cz, s pobočkou označenou Czech-us – pobočka Brno, na adrese Brno, Náměstí Svobody 702/9, PSČ 602 00;
 • společnosti Czech-us Práce v zahraničí s.r.o., IČ: 027 04 871, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00, Česká republika, a s kontaktní adresou Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 222739, telefonní číslo: +420 211 221 501, adresa pro doručování elektronické pošty: jobs@czech-us.cz, s pobočkou označenou Czech-us – pobočka Praha, na adrese Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, a Czech-us – pobočka Brno, na adrese Brno, Náměstí Svobody 702/9, PSČ 602 00;
 • společnosti Czech-us Studium v zahraničí, s.r.o., IČO: 024 19 386, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00, Česká republika, a s kontaktní adresou Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 218282, telefonní číslo: +420 777 632 649, adresa pro doručování elektronické pošty: studium@czech-us.cz, s pobočkou označenou Czech-us – pobočka Praha na adrese Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, a Czech-us – pobočka Brno, na adrese Brno, Náměstí Svobody 702/9, PSČ 602 00;
 • společnosti Czech-us v.o.s., IČO: 274 56 927, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00, Česká republika, a s kontaktní adresou Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 54334, telefonní číslo: +420 211 221 501, adresa pro doručování elektronické pošty: info@czech-us.cz , s pobočkou označenou Czech-us – pobočka Praha na adrese Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, a Czech-us – pobočka Brno, na adrese Brno, Náměstí Svobody 702/9, PSČ 602 00; a
 • společnosti JNP Services, s.r.o., IČO: 281 70 202, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00, Česká republika, a s kontaktní adresou Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 130290, s pobočkou označenou Czech-us na adrese Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 110 00;

výslovný souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů subjektu údajů uvedených v registračním formuláři zahrnujících zejména jeho adresní a identifikační údaje.

V rámci tohoto shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů jsou zpracovávány následující osobní údaje subjektu údajů jakožto zájemce o služby nabízené správci nebo některými z nich:

 • jméno;
 • příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • pohlaví;
 • telefon;
 • adresa bydliště; a
 • údaj o tom, jak se subjekt údajů o našich službách dozvěděl.

V rámci tohoto shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů jsou zpracovávány rovněž osobní informace o subjektu údajů prostřednictvím výše uvedených webových stránek používáním tzv. cookies; subjekt údajů tímto prohlašuje, že se seznámil s pravidly na ochranu soukromí uvedených na výše uvedených internetových stránkách nazvanými „Ochrana soukromí a používání cookies“ a s těmito pravidly souhlasí.

V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů budou veškeré osobní údaje subjektu údajů uvedené v registračním formuláři některým anebo všemi správci shromažďovány, uchovávány a zpracovány výhradně za účelem přípravy, uzavření a plnění příslušné smlouvy ohledně služby, kterou subjekt údajů bude u správců nebo u některého z nich poptávat, přičemž toto zpracování nevyžaduje souhlas subjektů údajů, a pro účely jejich interních potřeb, zejména pak za účelem jejich marketingového využití (nabízení služeb a zasílání obchodních sdělení, které nevyžaduje souhlas subjektů údajů, ale i tvorby databáze stálých a potenciálních zákazníků a marketing, které vyžadují souhlas subjektů údajů). Osobní údaje budou zpracovány pouze pracovníky jednotlivých správců v rámci jejich pracovní činnosti, případně jinými osobami na základě smlouvy s některým anebo všemi správci, přičemž tyto osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být v závislosti na poskytované službě zpřístupněny, předány a zpracovávány společnostmi zajišťujícími pro subjekt údajů letenky nebo pojištění, zaměstnavateli a vládními a soukromým organizacemi (v případě zprostředkování práce), příslušnou zahraniční vysokou či střední školou a vládními a soukromým organizacemi (v případě zajištění jazykového pobytu, studia v zahraničí, kempu v zahraničí nebo dětského tábora v zahraničí), se kterými příslušný správce spolupracuje za účelem zajištění účasti subjektu údajů v daném programu, s tím, že tento souhlas bude konkretizován v příslušné smlouvě uzavírané subjektem údajů ohledně požadované služby.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na dobu neurčitou. Subjekt údajů bere na vědomí, že udělený souhlas může kdykoliv zrušit, a to formou jeho písemného odvolání doručenému příslušnému správci, vůči němuž je odvolání souhlasu požadováno. Zrušení souhlasu je v takovém případě účinné vůči tomu správci, jemuž bylo jeho písemné odvolání doručeno.

Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom svých práv souvisejících se správou a zpracováním osobních údajů některým anebo všemi správci, zejména pak:

 • práva souhlas se zpracováním jeho osobních údajů odvolat;
 • práva přístupu k jeho osobním údajům;
 • práva na informace o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu ustanovení 12 Zákona o ochraně osobních údajů;
 • práva na opravu jeho osobních údajů;
 • práva na doplnění jeho osobních údajů;
 • práva žádat příslušného správce nebo zpracovatele o vysvětlení zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů ve smyslu ustanovení 21 Zákona o ochraně osobních údajů;
 • práva žádat příslušného správce nebo zpracovatele o odstranění stavu vzniklého zpracováním jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů ve smyslu ustanovení 21 Zákona o ochraně osobních údajů;
 • práva na blokování nesprávných osobních údajů o jeho osobě; a
 • práva na likvidaci jeho osobních údajů.

Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom toho, že v případě, že se bude domnívat, že jeho práva při shromažďování, uchovávání a zpracování jeho osobních údajů správcem či zpracovatelem, k nimž udělil tento souhlas, jsou porušena, může kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů, Praha 7 – Holešovice, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, jakožto nezávislý dozorový orgán.

Subjekt údajů tímto dále v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o některých službách informační společnosti“), uděluje souhlas správci a případně dalším osobám, jimž správce osobní údaje v souladu s tímto souhlasem zpřístupní, k zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou. Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom svého práva sdělit některému správci nebo všem výše uvedeným správcům na výše uvedené e-mailové adresy, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje, a tedy má možnost jednoduchým způsobem a zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu. V takovém případě nebudou subjektu údajů nadále obchodní sdělení zasílána.

Líbí se Vám program? Můžete se

Kontaktujte koordinátora programu:

Získejte novinky o studiu a práci v zahraničí na e-mail